Overordnede dokumenter

 

 

Lov om barnehager:
http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-064.html

 

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver:
rammeplan-for-barnehagen-bokmal2017